Profil spoločnosti

Vznik spoločnosti

1993-1998 spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť Slovenské tunely, spol. s.r.o. vznikla zápisom v registri Obvodného súdu Bratislava I. dňa 5.3.1993.Spoločnosť začala svoju činnosť dňom 1.5.1993, prvým sídlom spoločnosti bola Lamačská 16, Bratislava. Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 14.12.1998 rozhodlo o dobrovoľnom zrušení Slovenské tunely, spol. s.r.o. bez likvidácie azároveň o jej premene na akciovú spoločnosť v zmysle § 69 a násl. Obchodného zákonníka.

1999 - akciová spoločnosť
Na základe zakladateľskej zmluvy dovtedajších spoločníkov zo dňa 14.12.1998 Okresný súd Bratislava I. svojim uznesenímrozhodol dňa 21.1.1999 o zrušení spoločnosti Slovenské tunely spol. s.r.o. bez likvidácie, premenou na akciovúspoločnosť SLOVENSKÉ TUNELY a.s. Táto nová spoločnosť prebrala v plnom rozsahu všetko imanie, práva, povinnosti, záväzky. Zároveň do obchodného registra bolo zapísané nové sídlo spoločnosti: Furmanská 8, Bratislava, kde sa ústredie spoločnosti presťahovalo už v polovici roku 1997. V polovici roku 2004 si spoločnosť dokončila svoje vlastné sídlo na Lamačskej ceste 99 v Bratislave, a následne v ňom začalo pôsobiť ústredie spoločnosti a stredisko č. 111.

Na českom stavebnom trhu pôsobí spoločnosť SLOVENSKÉ TUNELY a.s. prostredníctvom odštepného závodu od roku 2004.


 Profil spoločnosti / SLOVENSKÉ TUNELY a.s. - foto
 Profil spoločnosti / SLOVENSKÉ TUNELY a.s. - foto

Kontaktné údaje

Obchodné meno: SLOVENSKÉ TUNELY a.s.
Sídlo: Lamačská cesta 99, 841 03 Bratislava
IČO: 35 759 585 DIČ: 2020221060
IČ DPH: SK 2020221060
Počet zamestnancov k 9/2020: 73 ľudí

Základná organizačná štruktúra

  • ústredie, so strediskom č.010, sídlia na Lamačskej ceste 99 v Bratislave
  • stredisko č.111 - Umelé stavby, Lamačská cesta 99, Bratislava
  • stredisko č.151 - Tunely, Lamačská cesta 99, Bratislava
  • stredisko č.131 - odštepný závod, Heršpická 813/5, 639 00 Brno