Politika spoločnosti

 1. Spokojnosť zákazníka je pre spoločnosť najvyššou prioritou;
 2. Trvalo dosahovať úroveň kvality našich služieb v súlade s požiadavkami zákazníka;
 3. Spolupráca a partnerstvo so zákazníkmi a dodávateľmi je trvalým zámerom;
 4. Kvalita procesov a realizácie produktov je vecou všetkých zamestnancov;
 5. Vytvárať podmienky a dbať na vzdelávania, výcvik, rozvíjanie zručností a skúseností zamestnancov;
 6. Dodržiavanie legislatívnych predpisov, vo všetkých oblastiach, vzťahujúcich sa na spoločnosť;
 7. Vytvárať bezpečné a zdravé pracovné podmienky, zabezpečovať prevenciu úrazov a poškodenia zdravia, pravidelne prehodnocovať riziká a príležitosti v oblasti bezpečnosti práce;
 8. Všetci zamestnanci majú možnosť podieľať sa na vytváraní bezpečného pracovného prostredia, môžu navrhovať a požadovať zlepšenie bezpečnosti a tak prispievať k zabezpečeniu bezpečnosti práce v spoločnosti;
 9. Podporovať a sústavne zlepšovať prevenciu znečisťovania životného prostredia;
 10. Zabezpečovať vzdelávanie našich zamestnancov takým spôsobom, aby si uvedomovali nepriaznivé vplyvy svojich činností na životné prostredie a dodržiavali požiadavky ktoré znižujú a eliminujú tieto vplyvy;
 11. Neustále sledovať, hodnotiť a zlepšovať efektívnosť systému integrovaného manažérstva v spoločnosti.

Bratislava: 1.5.2019
Milan Nedvěd, v.r. generálny riaditeľ

Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty