Slovenské tunely a.s.

Politika kvality

Politika kvality je súčasťou stratégie akciovej spoločnosti.

Predstavuje zásadnú orientáciu a výhľad do budúcnosti a je zameraná na:

  • sústavné napredovanie firmy pri uspokojovaní potrieb klientov a upevnenia si postavenia na stavebnom trhu rozšírením predmetu činnosti u mimoželezničných investorov
  • udržiavanie a zdokonalovanie systému manažmentu kvality a neustále zlepšovanie jeho efektívnosti
  • zabezpečenie kvality výrobkov a služieb v súlade s platnými národnými normami
  • vytvorenie partnerských vzťahov s dodávateľmi a vtiahnutie rozhodujúcich dodávateľov do našej stratégie kvality
  • kvalitné vyhotovenie výrobkov zodpovedajúcich špecifickým požiadavkám klientov v požadovanom čase a nákladoch
  • zvyšovanie profesionality, odbornosti a zručnosti našich pracovníkov
  • vybudovať dôveru a vernosť zamestnancov k firme a zainteresovať ich na jej celkovom fungovaní
  • chránenie dobrého mena akciovej spoločnosti.

V Bratislave, 8. marec 2005
Ing. Peter Ondroušek, generálny riaditeľ

BVQI_TGA_9001

Certifikát